Rekonstrukce bytu a stavební povolení

Budu rekonstruovat byt. Potřebuji stavební povolení?

To, na co potřebujeme stavební povolení, na co ohlášení, a k čemu není třeba ani jednoho, upravuje zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavební zákon.

Co říká zákon?

Konkrétně rekonstrukce bytu se nejvíce týká § 103, odst. 1, písmena c) a d). Podle nich platí, že (doslovné znění):


Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit:

 • zdraví osob
 • požární bezpečnost
 • stabilitu a vzhled stavby
 • životní prostředí
 • bezpečnost při užívání
a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.


Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud:

 • se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby
 • nemění se vzhled stavby ani způsob užívání
 • nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
 • a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby
a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

V případě rekonstrukce se z podstaty věci jedná zejména o práce udržovací. Součástí však mohou (ale nemusí) být i stavební úpravy. Pojďme si nyní vybrané v zákoně uvedené požadavky podrobněji přiblížit s přihlédnutím právě k rekonstrukci bytu.

Udržovací práce

Zdraví osob

Zde je zásadní to, zda se při rekonstrukci manipuluje se zdraví nebezpečnými materiály. Nejčastěji se jedná o azbest. Ten se dříve používal např. jako izolace nebo také např. v odpadních rourách, případně se dávala azbestová destička za zásuvky.

Jakmile je součástí rekonstrukce jakákoliv demontáž nebo manipulace s azbestovými nebo jinými zdraví nebezpečnými materiály, je stavební povolení vždy nutné.

Požární bezpečnost

Úpravy, které mohou mít vliv na požární bezpečnost, jsou takové úpravy, které mohou usnadnit šíření požáru, např.:

 • vytvoření nového stavebního otvoru do světlíku či větrací šachty
 • vybudování nového vytápění nebo změny na stávajícím systému vytápění
 • vybudování nového komína nebo úpravy na komíně stávajícím

Jsou-li součástí rekonstrukce takovéto nebo podobné úpravy, je potřeba stavbu ohlásit.

Vzhled stavby

Vzhledem stavby se rozumí vzhled vnější. Stavby, které mění vzhled, vyžadují stavební povolení.

Dlužno říci, že v tomto ohledu panuje jistá subjektivita v tom, co ještě není a co už je změna vzhledu a dokonce i jednotlivé stavební úřady mohou postupovat odlišně. Týká se to např. problematiky zasklívání lodžií.

Příkladem rekonstrukce, která stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje, je např. výměna oken. Je však třeba zachovat velikost a způsob dělení jednotlivých okenních tabulí, charakter výplně a šíři a barvu rámů. Rozhodující je přitom vzhled nikoliv použitý materiál a není tak problém např. vyměnit dřevěná okna za plastová, pokud vypadají stejně.

Stavební úpravy

Zásah do nosných konstrukcí

Zásahem do nosných konstrukcí se rozumí např. vybudování nových dveří skrz betonový panel v panelovém domě. Takovéto úpravy nejen že vyžadují stavební povolení, ale dost možná ani povolené nebudou.

Jestliže se tedy chystáte např. funkčně propojit dva byty v panelovém domě oddělené nosnou stěnou, pak Vás čeká dlouhá a časově i finančně náročná procedura zahrnující statické posudky, projektování, atp., která navíc nakonec stejně může skončit nezdarem.

Podobné úpravy jsou totiž ze stavebního hlediska poměrně riskantní a úřad případně další zainteresované orgány (bytové družstvo, společenství vlastníků, apod.) tak budou z pochopitelných důvodů velmi obezřetné.

Zásahem do nosné konstrukce se nemyslí drobné zásahy z hlediska proporcí bezvýznamné - např. vyvrtání kruhového otvoru malého průměru pro hmoždinku nijak nesnižuje pevnost panelu v jakémkoliv směru a za zásah do nosné konstrukce se tedy nepovažuje.

Způsob užívání

Způsobem užívání se míní to, zda se prostor používá jako byt nebo např. jako kancelář či sklad. Při rekonstrukci obvykle nemáme v úmyslu měnit způsob užívání stavby. Pokud náhodou ano, pak je požadované ohlášení.

Závěrem

Jak je vidět, je-li rekonstrukce prováděna v rozumných mezích, často k ní stavební povolení a dokonce ani ohlášení stavebnímu úřadu zapotřebí není.

Přesto však doporučujeme obezřetnost a to zejména tehdy, dochází-li ke stavebním úpravám, rekonstrukcím v oblasti světlíku, úpravám, které by mohly být chápány jako měnící vzhled stavby, nebo pracuje-li se s potenciálně zdraví škodlivým materiálem, zejm. azbestem.

Kam dál?